Komunikacja spółek publicznych

Komunikacja spółek publicznych

Zarządzenie przepływem informacji między spółką a uczestnikami rynku kapitałowego to podstawowe zadanie spółki publicznej w ramach obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego, do których przestrzegania zobowiązują się Emitenci notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wypełnianie obowiązków informacyjnych jest wstępem do aktywnych działań komunikacyjnych budujących wizerunek firmy na rynku kapitałowym.

Kształtowanie wizerunku firmy i jej przedstawicieli to dziś filar strategii biznesowej każdej nowoczesnej firmy. Komunikacja w spółce publicznej jest tym istotniejsza, że weryfikacja zaufania inwestorów do spółki następuje każdego dnia.  Wiarygodność firmy postrzegana, między innymi, przez pryzmat reputacji jej zarządu, przekłada się na rzetelną wycenę spółki przez inwestorów oraz możliwości pozyskania kapitału na giełdzie. Umiejętne zarządzanie oczekiwaniami rynku przy zachowaniu wysokich standardów w komunikacji przekłada się na premię w wycenie akcji na giełdzie.

Doradcy Reputation Managers wspierają Zarząd w efektywnej komunikacji bieżącej wartości firmy i potencjału inwestycyjnego do Rady Nadzorczej, akcjonariuszy, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, analityków i maklerów oraz pracowników,  partnerów biznesowych i klientów.

Doradzamy przy budowaniu długoterminowych strategii komunikacji marki z uwzględnieniem bieżącego potencjału firmy oraz realiów rynku.

Doradzamy przy publikacji raportów bieżących i okresowych, komunikacji zmian w Zarządzie, zmian w strukturze akcjonariatu, WZA, postępowaniach prawnych oraz innych wydarzeniach o charakterze cenotwórczym.

Planujemy działania komunikacyjne z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących podmiot notowany na giełdzie. Wskazujemy efektywne metody dotarcia do inwestorów w odpowiednim czasie z odpowiednim komunikatem. Relacje z mediami traktujemy jako jeden ze sposobów realizacji działań komunikacyjnych.